دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | افراد | کارکنان
m.ekhlas [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی 1
31232377
مسئول دفتر دانشکده برق
38200144
k.heshmati [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۳
31232609
کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی، کارشناس آزمایشگاه
38200144
shafee [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232327
کارشناس آزمایشگاه
38200144
e.safavizadeh [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232331
کارشناس آزمایشگاه
38200144
m.mosem [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی و مهندسی ۱
31232417
متصدی خدمات عمومی