دسترسی سریع
lab آزمایشگاه ترمودینامیک
مهدی افشارنیا
۳۱۲۳۲۵۰۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۲۷۸۱ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، طبقه همکف
گروه مکانیک

lab آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات
فاطمه‌السادات میرحسینی
۳۱۲۳۲۵۰۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۲۷۸۱ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، طبقه همکف
گروه مکانیک

lab آزمایشگاه مقاومت مصالح
فاطمه‌السادات میرحسینی
۳۱۲۳۲۵۰۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۲۷۸۱ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، طبقه همکف
گروه مکانیک

lab آزمایشگاه کنترل اتوماتیک
مهدی افشارنیا
۳۱۲۳۲۵۰۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۲۷۸۱ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، طبقه همکف
گروه مکانیک

lab کارگاه اتومکانیک
خسرو سفلایی
۳۱۲۳۳۲۵۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۲۷۸۱ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف
گروه مکانیک

lab کارگاه تاسیسات
خسرو سفلایی
۳۱۲۳۳۲۵۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۲۷۸۱ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف
گروه مکانیک

lab کارگاه جوشکاری و ورق‌کاری
خسرو سفلایی
۳۱۲۳۳۲۵۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۲۷۸۱ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف
گروه مکانیک

lab کارگاه ماشین ابزار
خسرو سفلایی
۳۱۲۳۳۲۵۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۲۷۸۱ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف
گروه مکانیک