لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی مکانیک | افراد | اعضای هیئت علمی
bozorg [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۲
31232495
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
adehghan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
31232493
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
rafeeyan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳47
31232498
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
mhsefid [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
31232490
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212871
ebrahimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
31232621
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
jalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
31233023
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
dashti [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
31232489
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
arshafiei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
31232496
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
talebi_s [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
31232488
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
afotuhi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۸
31232499
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
amazidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
31232487
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
vkalantar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
31232492
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
abootorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
31233024
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
azamirad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۳
31233081
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
gamirian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
3123۳۰۲۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
khabazi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی
31232565
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
khodadad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
31232497
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
azizitafti [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۹
31232485
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
mfazel [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی 2 - دانشکده مهندسی مکانیک
03531232486
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
03538212781
faghih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
31232561
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
mnazari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
31232491
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
HadiHonarvar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۳
31232506
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
rassoulian [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی مکانیک