لینک های ضروری
bozorg [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۲
۳۱۲۳۲۴۹۵
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
adehghan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
۳۱۲۳۲۴۹۳
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
ebrahimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
۳۱۲۳۲۶۲۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
jalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
۳۱۲۳۳۰۲۳
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
dashti [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
۳۱۲۳۲۴۸۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
rafeeyan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
۳۱۲۳۲۴۹۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
mhsefid [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
۳۱۲۳۲۴۶۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۸۷۱
arshafiei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
۳۱۲۳۲۴۹۶
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
talebi_s [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
۳۱۲۳۲۴۸۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
afotuhi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۸
۳۱۲۳۲۴۹۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
vkalantar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
۳۱۲۳۲۴۹۲
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
abootorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
۳۱۲۳۳۰۲۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
azamirad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۳
۳۱۲۳۳۰۸۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
gamirian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
۳۱۲۳۲۴۸۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
khabazi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
38212781
khodadad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
۳۱۲۳۲۴۹۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
azizitafti [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۹
۳۱۲۳۲۴۸۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
mfazel [at] yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
۳۱۲۳۲۴۸۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
faghih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
۳۱۲۳۲۵۶۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
amazidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
۳۱۲۳۲۴۸۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
mnazari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
۳۱۲۳۲۴۹۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
HadiHonarvar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۳
۳۱۲۳۲۵۰۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
rassoulian [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی مکانیک - دانشکده مهندسی مکانیک