دسترسی سریع
bozorg [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۲
31232495
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
adehghan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
31232493
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
rafeeyan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق 347
31232498
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
mhsefid [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
31232490
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212871
ebrahimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
31232621
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
abootorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
31233024
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
jalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۶۶
31233893
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
dashti [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
31232489
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
arshafiei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۸
31232496
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
talebi_s [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
31232488
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
afotuhi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۸
31232499 - ۳۱۲۳۴۰۲۳
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
faghih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
31232561
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
amazidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
31232487
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
vkalantar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق 330
31232492
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
azamirad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۳
31233081
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
gamirian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۷۹
31232621
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
khabazi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی، اتاق شماره ۳۶۴
31232486
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
m.jafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31232565
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
m.heydari.m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳55
035-31232565
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
035-38212781
khodadad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۳
31232497
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
azizitafti [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۹
31232485
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
mfazel [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی 2 - دانشکده مهندسی مکانیک، اتاق شماره ۳۷۷
03531232497
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
03538212781
mnazari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
31232491
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212781
HadiHonarvar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۳
31232506
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
rassoulian [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی مکانیک
1
صفحه 1از 1