لینک های ضروری
رئیس مرکز فناوری، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
gamirian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
31232487
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
amazidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
31232487
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781