دسترسی سریع
رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
mfazel [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی 2 - دانشکده مهندسی مکانیک، اتاق شماره ۳۷۷
03531232497
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
03538212781
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
jalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۶۶
31233893
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
رئیس بخش جامدات و ساخت، عضو کارگروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی استان
abootorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۱
31233024
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش جامدات و ساخت
38212781
رئیس بخش دینامیک و کنترل
bozorg [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۴۲
31232495
استاد,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش دینامیک و کنترل
38212781
رئیس بخش تبدیل انرژی، عضو کمیسیون تخصصی (۲) فنی و مهندسی دور نهم هیأت ممیزه، عضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی
mhsefid [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۱
31232490
استاد,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
38212871