لینک های ضروری
رئیس مرکز فناوری، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک
gamirian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۵۲
۳۱۲۳۲۴۸۷
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
۳۸۲۱۲۷۸۱
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک
amazidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۳۶
۳۱۲۳۲۴۸۷
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی مکانیک - بخش تبدیل انرژی
۳۸۲۱۲۷۸۱