لینک های ضروری
afsharnia [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
۳۱۲۳۲۵۰۰
کارشناس
۳۸۲۱۲۷۸۱
kh.soflaei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۲
۳۱۲۳۲۵۰۷
کارشناس
۳۸۲۱۲۷۸۱
y.emadi [at] staff.yazd.ac.ir
کارگاه جوشکاری، جنب ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
۳۱۲۳۳۲۵۳
کارشناس کارگاه جوشکاری
۳۸۲۱۲۷۸۱
f.mostafavi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
۳۱۲۳۳۰۲۱
مسئول دفتر دانشکده مکانیک
۳۸۲۱۲۷۸۱
f.mirhosseini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
۳۱۲۳۲۵۰۱
کارشناس
۳۸۲۱۲۷۸۱