لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی مکانیک | افراد | کارکنان
afsharnia [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31232500
کارشناس
38212781
kh.soflaei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۲
31232507
کارشناس
38212781
l.shokri [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31233021
مسئول دفتر دانشکده مهندسی مکانیک
38212781
y.emadi [at] staff.yazd.ac.ir
کارگاه جوشکاری، جنب ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31233253
کارشناس کارگاه جوشکاری
38212781
f.mirhosseini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31232501
کارشناس
38212781