دسترسی سریع
lab آزمایشگاه آنالیز حرارتی مواد
دکتر کلانتر
۳۱۲۳۲۵۲۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
بخش مواد متالورژی صنعتی

lab آزمایشگاه انجماد فلزات
دکتر مشرفی‌فر
۳۱۲۳۲۵۹۹ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه دوم
بخش مواد متالورژی صنعتی

lab آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد ۱
دکتر مشرقی
۳۱۲۳۲۶۰۷ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
بخش مواد متالورژی صنعتی

lab آزمایشگاه ریخته‌گری
عباسعلی کاظمی
۳۱۲۳۲۶۱۶ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه دوم
بخش مواد متالورژی صنعتی

lab آزمایشگاه شکل دادن فلزات
دکتر مشرقی
۳۱۲۳۲۶۰۷ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
بخش مواد متالورژی صنعتی

lab آزمایشگاه عملیات حرارتی
دکتر قاسمی
۳۱۲۳۲۶۰۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه دوم
بخش مواد متالورژی صنعتی

lab آزمایشگاه متالوژی جوشکاری
دکتر مصلایی‌پور
۳۱۲۳۲۶۰۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
بخش مواد متالورژی صنعتی

lab آزمایشگاه متالوگرافی
دکتر قاسمی
۳۱۲۳۲۶۰۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه دوم
بخش مواد متالورژی صنعتی

lab کارگاه ریخته‌گری
-
۳۱۲۳۲۳۱۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان بین سالن‌های فجر و احمدی روشن
بخش مواد متالورژی صنعتی

lab آزمایشگاه تهیه مقاطع نازک و صیقلی
دکتر مجتهدزاده
۳۱۲۳۲۵۱۹ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه همکف
بخش معدن اکتشاف

lab آزمایشگاه سنگ‌شناسی
-
۳۱۲۳۲۵۲۷ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه دوم
بخش معدن اکتشاف

lab آزمایشگاه سنگ‌شناسی و موزه کانی‌شناسی
-
۳۱۲۳۲۵۲۷ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
بخش معدن اکتشاف

lab آزمایشگاه ژئوشیمی
دکتر محمدتراب
۳۱۲۳۲۵۲۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه سوم
بخش معدن اکتشاف

lab آزمایشگاه ژئوفیزیک
دکتر قربانی
۳۱۲۳۲۵۳۴ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه دوم
بخش معدن اکتشاف

lab آزمایشگاه کارتوگرافی و فتوژئولوژی
سید کاظم میردهقان
۳۱۲۳۲۵۲۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه دوم
بخش معدن اکتشاف

lab آزمایشگاه فلوتاسیون
دکتر غریبی
۳۱۲۳۲۵۸۹ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
بخش معدن استخراج

lab آزمایشگاه مدل‌سازی
دکتر یاراحمدی
۳۱۲۳۲۵۹۴ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه سوم
بخش معدن استخراج

lab آزمایشگاه مکانیک سنگ
دکتر یاراحمدی
۳۱۲۳۲۵۹۴ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
بخش معدن استخراج

lab آزمایشگاه هیدرومتالوژی و بیوتکنولوژی
دکتر دهقان سیمکانی
۳۱۲۳۲۵۱۲ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه سوم
بخش معدن استخراج

lab آزمایشگاه کانه‌آرایی
دکتر علی دهقانی
۳۱۲۳۲۵۸۹ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۹۹۵ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
بخش معدن استخراج