دسترسی سریع
mfatehi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۰
31232593
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
h.ansari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۳
31232517
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف
38210995
hasani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۸
31232601 - 31233117
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی
38210995
morshedy [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۰
31232512
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف
38210995
rdehghans [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۳
31232596
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
a.dehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۴
31232631
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
seifoddini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۹
31232598 - 3123371۷
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی
38210995
j.gholamnejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۷
31232587
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
sghasemi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۱
31232600
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی
38210995
aghorbani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۶
31232518
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف
38210995
hmojtahed [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۴
31232519
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف
38210995
fmtorab [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۱
31232521
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف
38210995
amashreghi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۸
31232607
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی
38210995
mosal [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۳
31232602
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی
38210995
mehdinajafi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232۸۳۴
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
mkalantar [at] yazd.ac.ir
ساختمان 3 پردیس فنی و مهندسی، اتاق ۳۲۷
31232608
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی
38210995
kohsary [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۹
31232522
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف
38210995
ayarahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۵
31232594
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
m.bahamirian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232606
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش متالورژی صنعتی
38210995
mpourghasemi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۹
31232590
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
ehosseiny [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۸
31232513
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش اکتشاف
adabagh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۲
31232592
استادیار، عضو هیأت علمی مامور به تحصیل
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38210995
استادیار، هیأت علمی فقید
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
m.sanei [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی و مهندسی ۳
31232595
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
samadzadehyazdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳، اتاق 306
31232586
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش استخراج
38200131
1 2
صفحه 1از 2