لینک های ضروری
h.ansari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۳
۳۱۲۳۲۵۱۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
۳۸۲۱۰۹۹۵
a.dehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۴
۳۱۲۳۲۶۳۱
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
۳۸۲۱۰۹۹۵
j.gholamnejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۷
۳۱۲۳۲۵۸۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
۳۸۲۱۰۹۹۵
mfatehi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۰
۳۱۲۳۲۵۸۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
۳۸۲۱۰۹۹۵
sghasemi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۱
۳۱۲۳۲۶۰۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
۳۸۲۱۰۹۹۵
aghorbani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۶
۳۱۲۳۲۵۱۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
۳۸۲۱۰۹۹۵
mkalantar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۷
۳۱۲۳۲۶۰۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
۳۸۲۱۰۹۹۵
kohsary [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۹
۳۱۲۳۲۵۲۰
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
۳۸۲۱۰۹۹۵
hmojtahed [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۴
۳۱۲۳۲۵۱۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
۳۸۲۱۰۹۹۵
fmtorab [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۱
۳۱۲۳۲۵۲۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
۳۸۲۱۰۹۹۵
amashreghi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۸
۳۱۲۳۲۵۱۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
۳۸۲۱۰۹۹۵
mosal [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۳
۳۱۲۳۲۶۰۲
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
۳۸۲۱۰۹۹۵
mehdinajafi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
۳۱۲۳۲۸۳۴
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
۳۸۲۱۰۹۹۵
ayarahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۵
۳۱۲۳۲۵۹۴
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
۳۸۲۱۰۹۹۵
mpourghasemi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۹
۳۱۲۳۲۵۹۰
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
۳۸۲۱۰۹۹۵
hasani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۸
۳۱۲۳۲۶۰۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
۳۸۲۱۰۹۹۵
morshedy [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۰
۳۱۲۳۲۵۱۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
۳۸۲۱۰۹۹۵
ehosseiny [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۸
31232513
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن اکتشاف
rdehghans [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۳
۳۱۲۳۲۵۹۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
۳۸۲۱۰۹۹۵
seifoddini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۱۹
۳۱۲۳۲۵۹۸
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
۳۸۲۱۰۹۹۵
samadzadehyazdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳، پژوهشکده مهندسی معدن
۳۱۲۳۳۰۰۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
۳۸۲۰۰۱۳۱
khgharibi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۸
۳۱۲۳۲۵۸۹
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
۳۸۲۱۰۹۹۵
karimizarchi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۰
۳۱۲۳۲۶۰۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
۳۸۲۱۰۹۹۵
moshrefifar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۲۲
۳۱۲۳۲۵۹۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش مواد متالورژی صنعتی
۳۸۲۱۰۹۹۵
mirzaeian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پرديس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۳۰۴
۳۱۲۳۲۵۹۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی - بخش معدن استخراج
۳۸۲۱۰۹۹۵
1 2
صفحه 1از 2