دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی نساجی | خانه | آزمایشگاه‌ها
lab آزمایشگاه رنگرزی
سودابه روغنی
۳۱۲۳۲۵۳۸ ( ۰۳۵ ) ۳۱۲۳۲۵۶۰ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه اول
گروه مهندسی نساجی

lab آزمایشگاه ریسندگی
محمدحسین احمدزاده
۳۱۲۳۲۵۳۸ ( ۰۳۵ ) ۳۱۲۳۲۵۶۰ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
گروه مهندسی نساجی

lab آزمایشگاه علوم الیاف
سودابه روغنی
۳۱۲۳۲۵۳۸ ( ۰۳۵ ) ۳۱۲۳۲۵۶۰ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه سوم
گروه مهندسی نساجی

lab آزمایشگاه فیزیک الیاف
سکینه پورقاسمی
۳۱۲۳۲۵۳۹ ( ۰۳۵ ) ۳۱۲۳۲۵۶۰ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، طبقه دوم
گروه مهندسی نساجی

lab کارگاه بافندگی
محمدعلی دهقان
۳۱۲۳۲۵۳۹ ( ۰۳۵ ) ۳۱۲۳۲۵۶۰ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۴
گروه مهندسی نساجی

lab کارگاه پوشاک
-
۳۱۲۳۲۵۳۰ ( ۰۳۵ ) ۳۱۲۳۲۵۶۰ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۴
گروه مهندسی نساجی