دسترسی سریع
ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳، دانشکده مهندسی نساجی، اتاق ۲۱۳
31233306
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
eekhtiyari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۶
31232629
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
smbidoki [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی و مهندسی ۲
31233626
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
peivandi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۴
31232570
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
mkhajeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۶
31232591
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
nanobiotex.dastjerdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۵
31232685
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
aalamdar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232580 و 31233528
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
mashroteh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۸
31232543
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
amirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232628
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
mortezavadood [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
035-31233080
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
035-38209817
ahaji [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳- اتاق ۳۵۱
31232630
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
m.hasanzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق 210
31232569
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
a.zare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳ - اتاق 231
31232579
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
z.soltanzade [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232581
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
sharzehee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232567
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
abghary [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۶
31232572
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
sfattahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۳
31232840
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
s.ghayempour [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی شماره 3، دانشکده مهندسی نساجی
035-31232627
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
r.namiranian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۶
31233123
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
hadizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۷
31232563
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
ajamali [at] yazd.ac.ir
-
31232627
مربی، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی نساجی