دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی نساجی | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده مهندسی نساجی
sfattahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۳
31232840
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی
abghary [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۶
31232572
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
عضو کمیسیون تخصصی (۳) فنی و مهندسی دور نهم هیأت ممیزه، رئیس بخش پوشاک
ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳، دانشکده مهندسی نساجی، اتاق ۲۱۳
31233306
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
رئیس بخش شیمی نساجی، نماینده مدیریت همکاریهای علمی و بین المللی در دانشکده نساجی
ahaji [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳- اتاق ۳۵۱
31232630
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
رئیس بخش فناوری مهندسی مساجی
amirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232628
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817