دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی نساجی | افراد | کارکنان
mh.ahmadzade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ کارگاه ریسندگی
31232338
کارشناس کارگاه ریسندگی
31232560
s.pourghasemi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۴، آزمایشگاه فیزیک الیاف
31232539
کارشناس آزمایشگاه فیزیک الیاف
31232560
ma.dehghani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۴
31232340
مسئول کارگاه بافندگی
s.roghani [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۴، آزمایشگاه علوم الیاف
31232538
کارشناس آزمایشگاه علوم الیاف
31232560
f.safari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳
31232560
مسئول دفتر گروه مهندسی نساجی
31232560