لینک های ضروری
اطلاعیه‌های گروه مهندسی کامپیوتر-اطلاعیه مصاحبه روز 10 تیر ماه
لیست نفرات مصاحبه شونده برای روز 10 تیر ماه
[4 تير]   [213 بازدید]
اطلاعیه‌های گروه مهندسی کامپیوتر-اطلاعیه مصاحبه روز 9 تیر ماه
لیست افراد مصاحبه شونده در روز 9 تیر ماه
[4 تير]   [205 بازدید]
اطلاعیه‌های گروه مهندسی کامپیوتر-اطلاعیه مصاحبه روز 1 تیـــــــر ماه
لیست اولویت حضور داوطلبان مصاحبه در تاریخ 1 تیر
[29 خرداد]   [207 بازدید]
اطلاعیه‌های گروه مهندسی کامپیوتر-اطلاعیه مصاحبه دکتری گروه مهندسی کامپیوتر
اطلاعیه گروه مهندسی کامپیوتر در خصوص مصاحبه دکتری سال 1398
[25 خرداد]   [283 بازدید]