لینک های ضروری
اعضای هیئت علمی
vderhami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۳
۳۱۲۳۲۳۶۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
alizareh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸
۳۱۲۳۲۳۶۴
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
mehdi.sarram [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۶
۳۱۲۳۲۳۷۲
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
m.ghasemzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۵
۳۱۲۳۲۳۵۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
alatif [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۸
۳۱۲۳۲۳۶۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
fadib [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۲۱۶
۳۱۲۳۲۳۶۴
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
pajoohan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
۳۱۲۳۲۳۵۸
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
jahangard [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۷
31232362
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
mdashti [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی و مهندسی ۱
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
mrezaeian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸
۳۱۲۳۲۶۱۰
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
chahooki [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۷
۳۱۲۳۲۳۶۰
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
hsamavarchi [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
tahmasebi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۲
31232357
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
38200144
szarifzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
matinkhah [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱، گروه آموزشی کامپیوتر، اتاق ۲۲۱
۳۱۲۳۲۳۶۱
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر
a.mostafavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
۳۱۲۳۲۳۵۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۵
k.mizanian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۹
۳۱۲۳۲۳۷۳
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
yazdian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
۳۱۲۳۲۲۳۲
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
mshetabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
مربی، عضو هیئت علمی مامور به تحصیل
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴
nekooei [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
mnikzar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
۳۱۲۳۲۳۶۱
مربی، عضو هیئت علمی مامور به تحصیل
گروه مهندسی کامپیوتر - گروه مهندسی کامپیوتر
۳۸۲۰۰۱۴۴