لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی کامپیوتر | افراد | کارکنان
r.izadpanah [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱، گروه آموزشی کامپیوتر
31232357
مسئول دفتر گروه کامپیوتر
38200144