لینک های ضروری
r.izadpanah [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱، گروه آموزشی کامپیوتر
31232357
مسئول دفتر گروه کامپیوتر
38200144