دسترسی سریع
owliams [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی 1
31232416
استاد، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
hhn [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۸
31232407
استاد، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792
hkhademiz [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۲
035-31232423
استاد، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
035-38211792
yzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۷
31232424
استاد، هیأت علمی بازنشسته
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها
38211792
sadegheih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۵
31232404
استاد، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792
mfakhrzad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232405
استاد، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792
fallahnezhad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۷
31232548
استاد، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
38211792
lotfi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۶
31232409
استاد، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها
38211792
modarres [at] yazd.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف، گروه آموزشی مهندسی صنایع
31232402
استاد، هیأت علمی وابسته
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
38211792
m.niaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۴
31232414
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها
38211792
shishebori [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۶
31232410
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
38211792
mostafaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۱
31232415
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792
mhonarvar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232345
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792
mvahdat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۰
03531232406
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
03538211792
استادیار، هیأت علمی فقید
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
a.ahmadiyazdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۰
035-31232408
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
38211792
m.nakhaeinejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۲
31233819
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها