لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی صنایع | افراد | اعضای هیئت علمی
owliams [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی 1
31232416
استاد، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
hhn [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۸
31232407
استاد، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792
hkhademiz [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۲
31232423
استاد، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792
yzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۷
31232424
استاد، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها
38211792
sadegheih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۵
31232404
استاد، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792
shishebori [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۶
31232410
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
38211792
mfakhrzad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232405
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792
fallahnezhad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۷
31232548
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
38211792
lotfi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۶
31232409
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها
38211792
mostafaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۱
31232415
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792
mvahdat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۰
31232406
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
38211792
m.niaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۴
31233355 - 31233110
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها
38211792
m.nakhaeinejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۲
31233819
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها
mhonarvar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232345
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792