لینک های ضروری
owliams [at] yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر ریاست
۳۸۲۱۱۸۲۷
استاد، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۸۲۹
hhn [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۸
۳۱۲۳۲۴۰۷
استاد، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۷۹۲
hkhademiz [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۲
۳۱۲۳۲۴۲۳
استاد، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
۳۸۲۱۱۷۹۲
yzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۷
۳۱۲۳۲۴۲۴
استاد، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها
۳۸۲۱۱۷۹۲
sadegheih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۵
۳۱۲۳۲۴۰۴
استاد، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۷۹۲
mfakhrzad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
۳۱۲۳۲۴۰۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۷۹۲
fallahnezhad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۷
۳۱۲۳۲۵۴۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۷۹۲
lotfi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۶
۳۱۲۳۲۴۰۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۷۹۲
mostafaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۱
۳۱۲۳۲۴۱۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۷۹۲
mhabooie [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۳
۳۱۲۳۲۴۱۴
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
۳۸۲۱۱۷۹۲
m.niaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۴
۳۱۲۳۳۱۱۰
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها
۳۸۲۱۱۷۹۲
shishebori [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۶
۳۱۲۳۲۴۱۰
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
۳۸۲۱۱۷۹۲
m.nakhaeinejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۲
31233819
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع
mvahdat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۰
۳۱۲۳۲۴۰۶
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۷۹۲
mhonarvar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
۳۱۲۳۲۳۴۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
۳۸۲۱۱۷۹۲