لینک های ضروری
عضو کمیسیون تخصصی ممیزه گروه مهندسی، مدیر گروه صنایع
sadegheih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۵
31232404
استاد,هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792