لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی صنایع | افراد | مسئولان
مدیر گروه مهندسی صنایع، رئیس بخش کیفیت و بهره‌وری، سرپرست مرکز پژوهشی کیفیت و بهره‌وری
shishebori [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۶
31232410
دانشیار,هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
38211792