دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی صنایع | افراد | مسئولان
مدیر گروه مهندسی صنایع، سرپرست مرکز پژوهشی کیفیت و بهره‌وری
shishebori [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۶
31232410
دانشیار,هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
38211792
رئیس بخش تحلیل سیستم‌ها
yzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۷
31232424
استاد,هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها
38211792
رئیس بخش بهینه‌سازی سیستم
mfakhrzad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232405
استاد,هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش بهینه‌سازی سیستم
38211792
دبیر شورای تخصصی گروه آموزشی مهندسی صنایع پردیس آزادی دانشگاه، مدیر اجرایی نشریه Decision Making, Theory and Practice، رئیس بخش کیفیت و بهره‌وری
m.nakhaeinejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۲
31233819
استادیار,هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش تحلیل سیستم‌ها