لینک های ضروری
عضو شورای تخصصی گروه‌ آموزشی مهندسی صنایع، قطب علمی سیستم‌های مقاوم و هوشمند، عضو کمیسیون تخصصی ممیزه گروه مهندسی، مدیر گروه صنایع
sadegheih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۵
۳۱۲۳۲۴۰۴
استاد,هیئت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۷۹۲