لینک های ضروری
a.mousavi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱،‌ اتاق ۳۳۵
۳۱۲۳۲۴۰۲
مسئول دفتر گروه مهندسی صنایع
۳۸۲۱۱۷۹۲
n.mirollahi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
۳۱۲۳۲۳۲۳
کارشناس
۳۸۲۱۱۷۹۲