دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی صنایع | افراد | کارکنان
hr.taherian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۳۵
31232402
مسئول دفتر گروه مهندسی صنایع
38211792
a.mousavi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی و مهندسی ۱
31232323
کارشناس گروه مهندسی صنایع
38211792
m.mirhosseini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232323
کارشناس گروه مهندسی صنایع
38211792