لینک های ضروری
a.mousavi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱،‌ اتاق ۳۳۵
31232402
مسئول دفتر گروه مهندسی صنایع
38211792
n.mirollahi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232323
کارشناس
38211792