لینک های ضروری
  اخبار گروه [ بایگانی ]
  مدیر گروه

محمد‌جواد صراف شیرازی
استادیار
گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
 ۳۱۲۳۲۶۳۲
 jsarraf [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • مهندسی شیمی
 • مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر
  معرفی گروه مهندسی شیمی و پلیمر

تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص جز وظایف اصلی سازمان‌های مختلف یک کشور می‌باشد. براساس نیازهای منطقه‌ای، کشوری و بومی دانشگاه یزد از سال ۱۳۸۵ شروع به پذیرش دانشجو در رشته‌ی مهندسی پلیمر در مقطع ارشد نمود.
معرفی گروه مهندسی شیمی و پلیمر

  دفاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • محمدحسن فضائلی‌پور
  استاد
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  fazaelipoor [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fazaelipoor
 • مهدی رجبی هامانه
  دانشیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  rajabi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rajabi
 • مهدی انتظام
  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  m.entezam [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/entezam
 • میترا توکلی اردکانی
  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  mtavakoli [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mtavakoli
 • علیرضا ردایی
  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  drredaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/redaei
 • محمد‌جواد صراف شیرازی
  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  jsarraf [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/sarraf
 • محمدعلی محمدمیرزایی بافقی
  استادیار
  گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
  m.mirzaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/m.mirzaei