دسترسی سریع
fazaelipoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۴
31232558
استاد، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
38200147
m.entezam [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۴
۳۱۲۳۳۶۸۵ - 31233842
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
38200147
mtavakoli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۱
035-31232535
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
035-38200147
rajabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳، اتاق ۱۰۳
31232556
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
38200147
m.tavakol [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31233926
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
38200147
daneshfar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232516
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
drredaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۶
31233125
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
38200147
jsarraf [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۲
31232632
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
38200147
m.mirzaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۵
31232841
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
38200147