لینک های ضروری
fazaelipoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۴
۳۱۲۳۲۵۵۸
استاد، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
۳۸۲۰۰۱۴۷
rajabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳، اتاق ۱۰۳
۳۱۲۳۲۵۵۶
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
۳۸۲۰۰۱۴۷
m.entezam [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۴
۳۱۲۳۳۸۴۲
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
۳۸۲۰۰۱۴۷
m.tavakol [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
۳۱۲۳۳۱۲۸
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر
38200147
mtavakoli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۱
۳۱۲۳۲۵۳۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
۳۸۲۰۰۱۴۷
drredaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۶
۳۱۲۳۳۱۲۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
۳۸۲۰۰۱۴۷
jsarraf [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۰۲
۳۱۲۳۲۶۳۲
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
۳۸۲۰۰۱۴۷
m.mirzaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۱۱۵
۳۱۲۳۲۸۴۱
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی شیمی و پلیمر - گروه مهندسی شیمی و پلیمر
۳۸۲۰۰۱۴۷