دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه مهندسی شیمی و پلیمر | افراد | کارکنان
f.oveisi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، گروه مهندسی شیمی و پلیمر
31233128
مسئول‌ دفتر گروه مهندسی شیمی و پلیمر
38200147