لینک های ضروری
smbidoki [at] yazd.ac.ir
دفتر طرح‌های عمرانی
۳۱۲۳۲۵۷۶
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
peivandi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۴
۳۱۲۳۲۵۷۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
ma.tavanaie [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۷
۳۱۲۳۲۵۶۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
mkhajeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۶
۳۱۲۳۲۵۹۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
nanobiotex.dastjerdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۵
31232685
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
aalamdar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
۳۱۲۳۲۸۴۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
amirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
۳۱۲۳۲۶۲۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۳
۳۱۲۳۲۶۳۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
eekhtiyari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۶
۳۱۲۳۲۵۶۰
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
ahaji [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳- اتاق ۳۵۱
۳۱۲۳۲۶۳۰
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
m.hasanzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق 210
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
a.zare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
۳۱۲۳۲۵۷۹
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
z.soltanzade [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
۳۱۲۳۲۵۸۱
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
sharzehee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
۳۱۲۳۲۵۶۷
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
abghary [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۶
۳۱۲۳۲۵۷۲
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
sfattahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۳
۳۱۲۳۲۵۸۰
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
mashroteh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۸
۳۱۲۳۲۵۴۳
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
r.namiranian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۶
۳۱۲۳۳۱۲۳
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
mortezavadood [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
۳۱۲۳۳۰۸۰
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
hadizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۷
۳۱۲۳۲۵۶۳
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
۳۸۲۰۹۸۱۷
ajamali [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی نساجی