لینک های ضروری
eekhtiyari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۰۶
00983531232560
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
00983538209817
smbidoki [at] yazd.ac.ir
دفتر طرح‌های عمرانی
31232576
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
peivandi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۴
31232570
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
ma.tavanaie [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۷
31232569
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
mkhajeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۶
31232591
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
nanobiotex.dastjerdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۵
31232685
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
aalamdar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232840
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
amirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232628
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۳
31232635
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
ahaji [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۳- اتاق ۳۵۱
31232630
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
m.hasanzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق 210
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
a.zare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232579
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
z.soltanzade [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232581
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
sharzehee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31232567
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش شیمی نساجی
38209817
abghary [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۲۶
31232572
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
sfattahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۳۳
31232580
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
mashroteh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۸
31232543
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
r.namiranian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۶
31233123
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
hadizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳، اتاق ۲۱۷
31232563
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش فناوری نساجی
38209817
mortezavadood [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۳
31233080
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه مهندسی نساجی - بخش پوشاک
38209817
ajamali [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
گروه مهندسی نساجی