دسترسی سریع
dehghani [at] yazd.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی، گروه روابط بین‌الملل
31233575
استاد، هیأت علمی وابسته
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق
38210310
tavana_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233385
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی
38210310
m.rahmati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ
31233573
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ
38210310
rasooli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233386
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی
38210310
mabedi [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ دانشکده حقوق و علوم سیاسی
31233295
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی
38210310
s.attar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۲۹
31233358
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی
38210310
mamini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۳۲
31233589
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق
atashakori [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
31233384
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ
38210310
atavakoli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ
31233569
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ
38210311
JafariNadoushan [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، اتاق ۱۱۸
31233302
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق
zohre.cheraghi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ
31233576
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ
38210310
khosroabadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم انسانی
31232066
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ
38210310
Rahmani [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، اتاق ۱۱۸
31233579
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق
iman.rahimipoor [at] yazd.ac.ir
دفتر امور فرهنگی و اجتماعی
31232559
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق
roshan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233568
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی
31233575
shirzad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق 230
31233706
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق
etaheri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233578
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی
38210310
a.ghafoori [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233298
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی
38210310
ghasemi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31232052
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق
38210310
maghami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق
malekafzali [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، بخش حقوق، ساختمان عدل
31233385
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق
mmirhosaini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
31233395
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی
38210310
aham [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
31233574
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش تاریخ
38210310
h.kabiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق
m.kamali [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق 230
31233706
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش علوم سیاسی
1 2
صفحه 1از 2