دسترسی سریع
lab آزمایشگاه زبان انگلیسی
شهربانو بایگان
۳۱۲۳۲۰۷۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۲۷۸۸ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان امامت، طبقه دوم
بخش زبان و ادبیات انگلیسی

lab مختبراللغه العربیه
-
- ۳۸۲۱۲۷۸۸ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان امامت، طبقه دوم
بخش زبان و ادبیات عربی