دسترسی سریع
basiri [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دانشکده زبان و ادبیات فارسی
استاد، هیأت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
jalali [at] yazd.ac.ir
ساختمان استقلال، طبقه اول،اتاق ۱۰۴
31232143
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
afazilatfar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233984
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
mmaleksabet [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31233775
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31232124
reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، بخش زبان و ادبیات فارسی
03538210310
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
03538209809
kahdouei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232150
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
afkhami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232155
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
sanooshe [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232115
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
jabbari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232116
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
khodadadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
38122152
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
mrezai [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌ و ادبیات
31232021
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
salmani_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232154
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
shairi [at] yazd.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
31232116
دانشیار، هیأت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات
38212788
hallami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232069
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
mfallah [at] yazd.ac.ir
ساختمان استقلال، طبقه همکف، اتاق ۲۱۰
31232935
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233987
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
gmazdayasna [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232046
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
vmeymandi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232154
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
selhambakhsh [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
s.e.elhambakhsh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشكده زبان و ادبيات، اتاق شماره ۲۲۰
31234137
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31234137
f.amirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان و ادبیات، اتاق 220
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31234137
abayanlou [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232125
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
apahlavan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232934
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
pourgiv [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان‌های خارجی و زبانشناسی
31232116
استادیار، هیأت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات
38212788
pooryazdanpanah [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان استقلال، اتاق ۲۰۸
31232934
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31232124
1 2
صفحه 1از 2