دسترسی سریع
basiri [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دانشکده زبان و ادبیات فارسی
استاد، هیأت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
jalali [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۴
3123۴۱۳۴
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۳۴
afazilatfar [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۶
3123۴۱۴۹
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
3123۴۱۴۹
mmaleksabet [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۷
3123۴۱۳۱
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۳۱
reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۴
0353821۴۱۳۴
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
0353821۴۱۳۴
kahdouei [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۵
3123۴۱۳۳
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۳۳
afkhami [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۰۱
۳۱۲۳۴۱۴۴
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
۳۱۲۳۴۱۴۴
sanooshe [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232115
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
jabbari [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۵
3123۴۱۳۹
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
3123۴۱۳۹
khodadadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۶
۳۱۲۳۴۱۳۲
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
mrezai [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۸
3123۴۱۴۳
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
3123۴۱۴۳
salmani_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۰۷
31234146
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
31234146
shairi [at] yazd.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
31232116
دانشیار، هیأت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات
38212788
mfallah [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۸
3123۴۱۲۹
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۲۹
ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۰
3123۴۱۴۷
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
3123۴۱۴۷
gmazdayasna [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۷
3123۴۱۴۲
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
3123۴۱۴۲
vmeymandi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۰۱
3123۴۱۴۴
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
3123۴۱۴۴
selhambakhsh [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
s.e.elhambakhsh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۰
31234137 - ۳۱۲۳۴۱۴۰
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31234137
f.amirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق 220
۳۱۲۳۴۱۳۷
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31234137
abayanlou [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۰۸
3123۴۱۴۸
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
3123۴۱۴۸
apahlavan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232934
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
pourgiv [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان‌های خارجی و زبانشناسی
31232116
استادیار، هیأت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات
38212788
pooryazdanpanah [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۳۱
3123۴۱۲۸
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۲۸
pooyan [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۶
3123۴۱۳۲
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۳۲
1 2
صفحه 1از 2