لینک های ضروری
afazilatfar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233984
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
afkhami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232155
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
sanooshe [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232115
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
jabbari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232116
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
mrezai [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232021
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
shairi [at] yazd.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
31232116
دانشیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات
38212788
hallami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232069
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233987
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
gmazdayasna [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232046
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
vmeymandi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232154
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
abayanlou [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232125
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
pourgiv [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان‌های خارجی و زبانشناسی
31232116
استادیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات
38212788
hjahan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233983
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
mrostami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233984
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
ravanshada [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232116
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
zare.sajed [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
31232154
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
salmani_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232154
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
m.mehdi.semati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233909
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
behnam.farsi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232163
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
farnoud [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی اتاق ۲۱۹
31233985
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
mahdavirad [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی، گروه زبان وادبیات انگلیسی، ساختمان امامت
31232156
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
eslamizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233983
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788