دسترسی سریع
basiri [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دانشکده زبان و ادبیات فارسی
استاد، هیأت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
jabbari [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۵
31234139
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31234139
jalali [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۴
31234134
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۳۴
afazilatfar [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۶
31234149
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31234149
mmaleksabet [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۷
31234131 - 31233527
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31234131
reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۴
03538214134
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
03538214134
kahdouei [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۵
31234133
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31234133
afkhami [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۰۱
31234144
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
31234144
sanooshe [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232115
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
abayanlou [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۰۸
31234148
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
31234148
khodadadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۶
31234132
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
mrezai [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۸
31234143
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31234143
salmani_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۰۷
31234146
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
31234146
shairi [at] yazd.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
31232116
دانشیار، هیأت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات
38212788
mfallah [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۸
31234129
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31234129
ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۰
31234147
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
31234147
gmazdayasna [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۷
31234142
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31234142
vmeymandi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۰۱
31234144
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
31234144
selhambakhsh [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
s.e.elhambakhsh [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۰
31234137 - 31234140
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31234137
f.amirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق 220
31234137
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
31234137
apahlavan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232934
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
pourgiv [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان‌های خارجی و زبانشناسی
31232116
استادیار، هیأت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات
38212788
pooryazdanpanah [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۳۱
31234128
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31234128
pooyan [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۶
31234132
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31234132
1 2
صفحه 1از 2