لینک های ضروری
afkhami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۱۵۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات عربی
۳۸۲۱۲۷۸۸
sanooshe [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۱۱۵
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
jabbari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۱۱۶
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
mrezai [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۰۲۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
shairi [at] yazd.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان فرانسه
۳۱۲۳۲۱۱۶
دانشیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده زبان‌های خارجی
۳۸۲۱۲۷۸۸
hallami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۰۶۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
afazilatfar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۳۹۸۴
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۳۹۸۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات عربی
۳۸۲۱۲۷۸۸
gmazdayasna [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232046
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
vmeymandi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۳۹۰۳
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات عربی
۳۸۲۱۲۷۸۸
abayanlou [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۱۲۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات عربی
۳۸۲۱۲۷۸۸
pourgiv [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان‌های خارجی و زبانشناسی
۳۱۲۳۲۱۱۶
استادیار، هیئت علمی وابسته
دانشکده زبان‌های خارجی
۳۸۲۱۲۷۸۸
hjahan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۰۷۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
zekavat [at] yazd.ac.ir
ساختمان امامت، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۳۹۸۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
ravanshada [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۱۱۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات عربی
۳۸۲۱۲۷۸۸
zare.sajed [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
31232154
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات عربی
salmani_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۱۵۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات عربی
۳۸۲۱۲۷۸۸
m.mehdi.semati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۱۵۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات عربی
۳۸۲۱۲۷۸۸
behnam.farsi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۳۶۹۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات عربی
۳۸۲۱۲۷۸۸
farnoud [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی اتاق ۲۱۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی
mahdavirad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۲۱۵۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
eslamizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
۳۱۲۳۳۹۸۳
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌های خارجی - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
۳۸۲۱۲۷۸۸