دسترسی سریع
عضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه، عضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی، رئیس دانشکده زبان وادبیات، مدیر مسئول نشریه نقد ادب معاصر عربی
ghaderi_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233987
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان و ادبیات، مدیر داخلی نشریه نقد ادب معاصر عربی
behnam.farsi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232163
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
معاون آموزشی دانشکده زبان و ادبیات و رئیس مرکز آزفا، مسئول برنامه‌ریزی دروس دانشجویان غیر ایرانی
g.nasri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی، اتاق ۲۰۶
31232071
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31232071
رئیس بخش زبان و ادبیات عربی
abayanlou [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232125
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
38212788
رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی
m.heidari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232934
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
عضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه، رئیس بخش زبان‌ انگلیسی
afazilatfar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31233984
استاد,هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788