دسترسی سریع
m.mohseninasab [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان امامت
31232032
کارشناس دانشکده زبان و ادبیات
38212788
l.mazaheri [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌ و ادبیات
31232116
مسئول دفتر دانشکده زبان‌ و ادبیات
38212788