لینک های ضروری
dr.saeida [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۲۰۳
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
۳۸۲۱۰۳۱۱
gbordbar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۲۱۴
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
۳۸۲۱۰۳۱۱
zanjirchi [at] yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی، دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری
۳۱۲۳۳۲۱۳
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی
۳۸۲۱۰۳۱۱
tabatabaeenasab [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۲۰۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
۳۸۲۱۰۳۱۱
fareed [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۲۴۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی
۳۸۲۱۰۳۱۱
alimorovati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳4044
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی
۳۸۲۱۰۳۱۱
nmakiyan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۲۱۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش اقتصاد
۳۸۲۱۰۳۱۱
mirghafoori [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۲۱۲
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی
۳۸۲۱۰۳۱۱
mirfakhr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۵۳۳
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی
۳۸۲۱۰۳۱۷
nasr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۲۰۵۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش اقتصاد
۳۸۲۱۰۳۱۱
maryamahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
faezehasadian [at] yazd.ac.ir
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اتاق ۱۱۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت جهانگردی
almodarresi [at] yazd.ac.ir
ساختمان استقلال، اتاق ۲۲۴
۳۱۲۳۳۲۵۰
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
۳۸۲۱۰۳۱۷
h.samani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۲۰۰
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش اقتصاد
۳۸۲۱۰۳۱۱
barzegari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۲۰۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی
۳۸۲۱۰۳۱۱
rezataghizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی
hajamini.mehdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۷۷۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش اقتصاد
smhosseini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی
danesh [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش اقتصاد
d.damoori [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۲۱2
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی
۳۸۲۱۰۳۱۱
rajabipoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
mhzarea [at] yazd.ac.ir
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش اقتصاد
zarehabib [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۲۱۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی
۳۸۲۱۰۳۱۱
msabokro [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۲۵۰۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
۳۸۲۱۰۳۱۷
sadeqi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
۳۱۲۳۳۰۱۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
۳۸۲۱۰۳۱۱
1 2
صفحه 1از 2