دسترسی سریع
رئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، معاون آموزشی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دبیر کانون تفکر اقتصاد یزد
h.samani [at] yazd.ac.ir
یزد، دانشگاه یزد، ساختمان استقلال، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233202
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی
38210311
رئیس بخش مدیریت جهانگردی، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، مجری پروژه راه‌اندازی مرکز نوآوری گردشگری
alidelshad [at] yazd.ac.ir
ساختمان استقلال، اتاق ۲۱۲
31233693
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت جهانگردی
38210311
رئیس بخش مدیریت بازرگانی
maryamahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
رئیس بخش علوم اقتصادی، عضو کانون تفکر اقتصاد یزد
hajamini.mehdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233772
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی
رئیس بخش حسابداری و مالی
d.damoori [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233214
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی
38210311
رئیس بخش مدیریت صنعتی
andalib [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233213
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی