لینک های ضروری
abakhshayesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232053
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
38210310
k.barzegar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232120
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
38210310
mehdirahimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233571
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
38210310
h.zareei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233570
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
38210310
b.aria [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی
31233272
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
fayati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233286
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
s.asadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
31233294
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
38210310
akbarzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان سالن ورزشی امام علی
31233272
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
jabarifar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232946
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
38210310
lkhavari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - ساختمان مجموعه ورزشی امام علی (ع)
31233037
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
f.dehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232055
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
maryamzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، اتاق ۱۰۶/۳
31232949
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
azand2000 [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232049
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
hsepehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232122
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
38210310
shakerimohsen [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232054
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
rsadeghian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233284
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38209809
m.salehzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232472
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
38210311
samadih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
sabedin [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233271
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
habbassi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232943
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
kalavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232946
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
38210310
hfallah [at] yazd.ac.ir
ساختمان مجموعه ورزشی امام علی
31232950
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
zahra.naderi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
kian2011 [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232118
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی