لینک های ضروری
abakhshayesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۲۰۵۳
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
۳۸۲۱۰۳۱۰
h.zareei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۳۵۷۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
۳۸۲۱۰۳۱۰
s.asadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
۳۱۲۳۳۲۹۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
۳۸۲۱۰۳۱۰
akbarzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان سالن ورزشی امام علی
۳۱۲۳۳۲۷۲
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی
۳۸۲۱۰۳۱۰
fayati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۳۲۸۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی
۳۸۲۱۰۳۱۰
k.barzegar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۲۱۲۰
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
۳۸۲۱۰۳۱۰
jabarifar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
۳۸۲۱۰۳۱۰
lkhavari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - ساختمان مجموعه ورزشی امام علی (ع)
۳۱۲۳۳۲۷۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی
۳۸۲۱۰۳۱۰
f.dehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
mehdirahimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۳۵۷۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
۳۸۲۱۰۳۱۰
maryamzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، اتاق ۱۰۶/۳
۳۱۲۳۲۹۴۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
azand2000 [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
hsepehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۲۱۲۲
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
۳۸۲۱۰۳۱۰
shakerimohsen [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۲۰۵۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
rsadeghian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۲۰۱۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی
۳۸۲۰۹۸۰۹
m.salehzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۲۴۷۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
۳۸۲۱۰۳۱۱
samadih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی
sabedin [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۳۲۷۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی
۳۸۲۱۰۳۱۰
habbassi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۳۲۷۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی
۳۸۲۱۰۳۱۰
kalavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
۳۱۲۳۲۰۵۵
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
۳۸۲۱۰۳۱۰
hfallah [at] yazd.ac.ir
ساختمان مجموعه ورزشی امام علی
۳۱۲۳۳۲۸۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی
۳۸۲۱۰۳۱۰
kian2011 [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
zahra.naderi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره