دسترسی سریع
s.asadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
31233294
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
38210310
abakhshayesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232053
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
38210310
k.barzegar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232120
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
38210310
f.dehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232055
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
mehdirahimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233571
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
38210310
h.zareei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233570
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
38210310
b.aria [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی
31233272
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
fayati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233286
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
afsharnezhad [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
akbarzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان سالن ورزشی امام علی
31233272
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
jabarifar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232946
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
38210310
hassani.hossain [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
lkhavari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - ساختمان مجموعه ورزشی امام علی (ع)
31233037
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
maryamzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی
31232949
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
azand2000 [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232049
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
hsepehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232122
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
38210310
shakerimohsen [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232054
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
rsadeghian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233284
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38209809
m.salehzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232472
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
38210311
samadih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
sabedin [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233271
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
habbassi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232943
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
kalavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232946
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
38210310
hfallah [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی، بخش علوم ورزشی
31232950
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
38210310
zahra.naderi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
1 2
صفحه 1از 2