دسترسی سریع
habbassi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232943
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
۳۱۲۳۳۲۸۵
عضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور نهم هیأت ممیزه، عضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز دانشگاه پیام نور استان، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
f.dehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232055
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
رئیس بخش علوم تربیتی، عضو شورای علمی علوم رفتاری کرسی‌های ترویجی و تخصصی
k.barzegar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233571
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
۳۱۲۳۳۲۸۵
رئیس بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی، رئیس انجمن ورزش‌های همگانی
lkhavari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - ساختمان مجموعه ورزشی امام علی (ع)
31233037
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
۳۱۲۳۳۲۸۵
عضو کمیسیون تخصصی (۲) علوم انسانی دور نهم هیأت ممیزه، عضو شورای علمی علوم رفتاری کرسی‌های ترویجی و تخصصی، رئیس بخش روانشناسی
h.zareei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233570
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
۳۱۲۳۳۲۸۵