دسترسی سریع
habbassi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232943
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
۳۱۲۳۳۲۸۵
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
f.dehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232055
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
عضو کارگروه ورزش کارکنان دانشگاه، رئیس بخش تربیت بدنی، عضو شورای تخصصی گروه‌های آموزشی اقتصاد، مدیریت و حسابداری و تربیت بدنی پردیس آزادی
fayati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232910
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی
۳۱۲۳۳۲۸۵
رئیس بخش روانشناسی، عضو کارگروه بازدیدکننده دانشگاه‌های پیام نور استان
h.zareei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31233570
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
۳۱۲۳۳۲۸۵
رئیس بخش علوم تربیتی
shakerimohsen [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232054
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی