دسترسی سریع
afshanialireza [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۳۰۲
31233530 - ۳۱۲۳۳۰۴۹
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
38210643
hafrasiabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲34
31232932
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
parsamehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۰
31233957
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
8210643
tavakoli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۱۰۷
31232858
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
javadian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۰۲
31232549
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
mhadjizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۳۷
31233551
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
hazeria [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۱
31232931
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
aliruhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان نبوت، اتاق ۲۳۰
31233546
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
a_zare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۲
31233046
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
m.saeidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۳
31233368
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
aaskarin [at] yazd.ac.ir
دانشکده علوم اجتماعی (ساختمان نبوت)، طبقه دوم
31233325
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
m.alimondegari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233550
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
farahmandm [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵
31233046
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
makkizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233383
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
asadati [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
31233977
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
babaeian.n [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
m.torkashvand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان نبوت
3123۳970
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
ezal [at] yazd.ac.ir
ساختمان نبوت، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
31233363
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
m.alinejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31232941
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
a.morshedi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۳۱
31233825
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
mostafavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان نبوت، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق شماره 230
31233838
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
m.mousavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل
3123۳۰۴۸
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
38210643
smehranfar [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده علوم اجتماعی