لینک های ضروری
hafrasiabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۲
۳۱۲۳۳۷۷۶
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
afshanialireza [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۳۰۲
۳۱۲۳۲۹۳۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
۳۸۲۱۰۶۴۳
parsamehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۰
۳۱۲۳۳۳۲۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
۸۲۱۰۶۴۳
tavakoli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۱۰۷
۳۱۲۳۳۰۴۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
mhadjizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۳۷
۳۱۲۳۳۰۴۶
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
hazeria [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۱
۳۱۲۳۳۰۴۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
a_zare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۲
۳۱۲۳۲۵۴۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
m.saeidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۳
۳۱۲۳۳۳۶۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
aaskarin [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
۳۱۲۳۳۰۴۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
makkizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
۳۱۲۳۳۳۸۳
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
m.torkashvand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان نبوت
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
javadian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۰۲
۳۱۲۳۲۵۵۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
aliruhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان نبوت، اتاق ۲۳۰
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
ezal [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
۳۱۲۳۳۳۶۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
m.alimondegari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵
۳۱۲۳۳۹۷۰
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
m.alinejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
farahmandm [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵
۳۱۲۳۳۳۷۰
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
asadati [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
۳۱۲۳۲۹۴۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
mobaraki_md [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
۳۱۲۳۳۳۲۸
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
۳۸۲۱۰۶۴۳
a.morshedi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۳۱
۳۱۲۳۳۸۲۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳
mostafavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان نبوت، دانشکده علوم اجتماعی
31233549
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
m.mousavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل
۳۱۲۳۲۹۳۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
۳۸۲۱۰۶۴۳
smehranfar [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم اجتماعی
mirjalilih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
۳۱۲۳۳۳۶۹
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
۳۸۲۱۰۶۴۳