دسترسی سریع
afshanialireza [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۳۰۲
3123۳۵۳۰
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
38210643
hafrasiabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۲
31232932 و 31234041
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
parsamehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۰
31233957
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
8210643
tavakoli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۱۰۷
31232930
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
mhadjizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۳۷
31233۵۵۱
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
hazeria [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۱
312333۸۳
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
aliruhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان نبوت، اتاق ۲۳۰
3123۳۵۴۶
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
a_zare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۲
3123۳۰۴۶
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
m.saeidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۳
31233368
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
aaskarin [at] yazd.ac.ir
دانشکده علوم اجتماعی (ساختمان نبوت)، طبقه دوم
31233۳۲۵
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
m.alimondegari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233970
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
farahmandm [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵
31233046
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
makkizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
3123۳۰۴۹
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
asadati [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
31233977
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
babaeian.n [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
m.torkashvand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان نبوت
31233048
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
javadian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۰۲
31232549
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
ezal [at] yazd.ac.ir
ساختمان نبوت، دانشکده علوم اجتماعی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
31233363
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
m.alinejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
312329۳1
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
mobaraki_md [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233550
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
38210643
a.morshedi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۳۱
31233825
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
mostafavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان نبوت، دانشکده علوم اجتماعی
31233549
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
m.mousavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل
31232941
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
38210643
smehranfar [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده علوم اجتماعی
mirjalilih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233369
مربی، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
1
صفحه 1از 1