لینک های ضروری
hafrasiabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۲
31233776
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
afshanialireza [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۳۰۲
31232931
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
38210643
parsamehr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۰
31233328
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
8210643
tavakoli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۱۰۷
31233049
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
mhadjizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۳۷
31233046
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
hazeria [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۱
31233048
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
a_zare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۱۲
31232549
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
m.saeidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۳
31233368
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
aaskarin [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی (ساختمان نبوت)
31233049
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
makkizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233383
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
m.torkashvand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان نبوت
31233048
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
javadian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،‌ اتاق ۲۰۲
31232559
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
aliruhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان نبوت، اتاق ۲۳۰
31233546
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
ezal [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233363
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
m.alimondegari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵
31233970
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
m.alinejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
farahmandm [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵
31233370
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
mobaraki_md [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233328
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
38210643
a.morshedi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۳۱
31233825
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
mostafavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان نبوت، دانشکده علوم اجتماعی
31233549
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
m.mousavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل
31232932
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
38210643
asadati [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم اجتماعی
31232941
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
smehranfar [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده علوم اجتماعی
mirjalilih [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233369
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643