دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده علوم اجتماعی | افراد | مسئولان
عضو کمیته مشورتی کتابخانه مرکزی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی
makkizadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
3123۳۰۴۹
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
رئیس بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
hazeria [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۱۰۱
312333۸۳
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی
38210643
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی، عضو کانون تفکر سلامت اجتماعی، عضو کارگروه نظارت و ارزیابی بر مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد، رئیس بخش مردم‌شناسی
m.alimondegari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
31233970
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش مردم‌شناسی
38210643
m.alinejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی
312329۳1
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
رئیس بخش جامعه‌شناسی
farahmandm [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲۰۵
31233046
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643