لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده الهیات | افراد | اعضای هیئت علمی
habuey [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31232086
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
38210310
m.h.baroomand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل
31233301
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
31230312
tavallaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233387
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
38210310
amirjoudavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل
31232075
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
38210312
badehghan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233391
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
38210310
mahdiesmailpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، طبقه دوم، دانشکده الهیات، اتاق 201
31232087
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
balanian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233916
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38210310
pourroustaee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل، اتاق ۱۰۳
31233392
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
38210310
mhaery [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233392
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
38210310
haghighatpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل، گروه فقه و حقوق
31233381
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
heydari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات،اتاق ۲۰۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
dabiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233388
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38210310
saadatmand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۰۵
31233398
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
shayegh.mr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
3123208۷
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
38210310
fahim [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233423
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38210310
golmohammadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31232087
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38210310
m.nasr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233398
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38210310
fakhrabadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233278
مربی، هیئت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38210310
aliakbar_mostaghimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم انسانی
31233569
مربی، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده الهیات - بخش تاریخ
38210310
ahmad.mousavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233396
مربی، هیئت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38210310
kmirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233394
مربی، هیئت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38210310