دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده الهیات | افراد | اعضای هیأت علمی
habuey [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31232086
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
38211753
m.h.baroomand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل
31233301
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
31230312
tavallaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233387
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
38211753
amirjoudavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل
31232075
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
38210312
badehghan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233391
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
38211753
mahdiesmailpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، طبقه دوم، دانشکده الهیات، اتاق 201
31232087 - ۳۱۲۳۴۰۴۲
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
balanian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233916
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38211753
pourroustaee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل، اتاق ۱۰۳
31233392
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
38211753
mhaery [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233392
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
38211753
haghighatpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل، گروه فقه و حقوق
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
heydari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات،اتاق ۲۰۷
03531233916
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
dabiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233567
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38211753
saadatmand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۰۵
31233398
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
shayegh.mr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
3123208۷
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
fahim [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233423
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38211753
golmohammadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233580
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38211753
m.nasr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233398
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38211753
fakhrabadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233278
مربی، هیأت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38211753
ahmad.mousavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233396
مربی، هیأت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38211753
kmirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233394
مربی، هیأت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38211753