لینک های ضروری
habuey [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۲۰۱۶
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش معارف اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
m.h.baroomand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل
۳۱۲۳۲۰۶۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
۳۱۲۳۰۳۱۲
tavallaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۳۳۸۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
amirjoudavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل
۳۱۲۳۲۰۶۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
۳۸۲۱۰۳۱۲
badehghan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۳۳۹۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
۳۸۲۱۰۳۱۰
mahdiesmailpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233388
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش معارف اسلامی
balanian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۳۳۸۸
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش معارف اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
pourroustaee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل، اتاق ۱۰۳
۳۱۲۳۳۳۹۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
۳۸۲۱۰۳۱۰
mhaery [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۲۰۷۵
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
haghighatpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل، گروه فقه و حقوق
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
heydari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات،اتاق ۲۰۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
dabiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۳۳۹۹
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش معارف اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
saadatmand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۰۵
31233398
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش معارف اسلامی
shayegh.mr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۲۰۸۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
fahim [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۲۰۸۸
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش معارف اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
golmohammadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۳۲۷۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش معارف اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
m.nasr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۳۳۹۸
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش معارف اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
fakhrabadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۳۲۷۸
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش معارف اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
ahmad.mousavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۲۰۸۸
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش معارف اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰
kmirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۳۳۹۴
مربی، هیئت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش معارف اسلامی
۳۸۲۱۰۳۱۰