دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده الهیات | افراد | مسئولان
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده الهیات
balanian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31233916
استادیار,هیأت علمی فعال
گروه معارف اسلامی - بخش معارف اسلامی
38211753
heydari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات،اتاق ۲۰۷
03531233916
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
عضو کمیسیون تخصصی (۱) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه، رئیس بخش علوم قرآن و حدیث
amirjoudavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل
31232075
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش علوم قرآن و حدیث
38210312
رئیس بخش فقه و حقوق اسلامی
haghighatpoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات، ساختمان عدل، گروه فقه و حقوق
31233381
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی