دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده الهیات | افراد | کارکنان
a.askari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان عدل
31233399
کارشناس دانشکده الهیات
38211753