لینک های ضروری
  اخبار گروه [ بایگانی ]
خبر-پیام تسلیت سرپرست دانشگاه یزد به مناسبت درگذشت دانشجوی دانشگاه یزد
2 تير
دکتر قاسم برید لقمانی ، سرپرست دانشگاه یزد در پیامی درگذشت مهدی دخت افشاری، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آب و هواشناسی کاربردی این دانشگاه را تسلیت گفت .  
  مدیر گروه

حمیدرضا غفاریان مالمیری
استادیار
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
 31233773
 hrghafarian [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
 • آب و هواشناسی
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (آمایش شهری)
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (برنامه‌ریزی مسکن و بازآفرینی شهری)
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری (برنامه‌ریزی فضایی و مجتمع‌های گردشگری)
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری (گردشگری شهری)
 • اقلیم‌شناسی (آب وهواشناسی محیطی)
 • سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (سنجش از دور)
 • ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و آمایش محیط)
 • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • آب و هواشناسی
  بخش‌های آموزشی
احسان لشگری تفرشی
رئیس بخش
استادیار گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
31233393
lashgari [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/lashgari
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
ایمان روستا
رئیس بخش
استادیار گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
31232974
irousta [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/rousta
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  دفاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • کمال امیدوار
  استاد
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  komidvar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/omidvar
 • محمد‌رضا رضائی
  دانشیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  mrezaei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mrezaei
 • محمد‌حسین سرائی
  دانشیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  msaraei [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/saraei
 • احمد مزیدی
  دانشیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  mazidi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mazidi
 • غلامعلی مظفری
  دانشیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  gmozafari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mozafari
 • داریوش مهرشاهی
  دانشیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  dmehrshahi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mehrshahi
 • حجت‌اله رحیمی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  rahimi.h [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rahimi.h
 • مهرانگیز رضائی
  استادیار
  گروه جغرافیا
  rezaee.m [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rezaee.m
 • پژمان رضایی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  p_rezaee [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rezaee
 • ایمان روستا
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  irousta [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rousta
 • علیرضا زارع شاه‌آبادی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  azare [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/alirezazare
 • محمد شریفی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  msharifi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/msharifi
 • علی شهریار
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  a.shahriar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shahriar
 • حمیدرضا غفاریان مالمیری
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  hrghafarian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ghafarian
 • احسان لشگری تفرشی
  استادیار
  گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
  lashgari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/lashgari
 • رضا مستوفی‌الممالکی
  استادیار
  گروه جغرافیا
  r_mostofi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mostofi