لینک های ضروری
komidvar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233557
استاد، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
mrezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، اتاق 109
03531232091
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
msaraei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232092
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
mazidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232017
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
gmozafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ گروه جغرافیا
31233559
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
dmehrshahi [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
rahimi.h [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
p_rezaee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233280
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
irousta [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232974
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
msharifi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233276
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
a.shahriar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233393
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
hrghafarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233560
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
lashgari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233277
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
r_mostofi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا