دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه جغرافیا | افراد | اعضای هیأت علمی
komidvar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، اتاق103
31233557
استاد، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
035-38209809
msaraei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232092
استاد، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
gmozafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ گروه جغرافیا
31233559
استاد، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
38210310
mrezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، اتاق 109
31232091 - 31233560
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
mazidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232133
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
38210310
dmehrshahi [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا
mohsen.ebrahimi [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی- گروه جغرافیا
31233558
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
38210310
hassan.oroji [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، طبقه اول، بخش برنامه ریزی محیطی، اتاق 201
31232109
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
rahimi.h [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
rezaee.m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۲۰۸۹
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
p_rezaee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232918
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
irousta [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232974
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
38210310
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا
msharifi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233276
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
38210310
a.shahriar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233393
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
38210310
hrghafarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233773
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
38210310
lashgari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
035-31233277
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
r_mostofi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا