لینک های ضروری
komidvar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۳۵۵۷
استاد، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
mrezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۲۰۹۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
msaraei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۲۰۹۲
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
mazidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۲۰۱۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
gmozafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ گروه جغرافیا
۳۱۲۳۳۵۵۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
dmehrshahi [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
rahimi.h [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
p_rezaee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۳۲۸۰
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
irousta [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۲۹۷۴
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
msharifi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۳۲۷۶
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
a.shahriar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۳۳۹۳
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
hrghafarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۳۷۷۳
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
lashgari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۳۳۹۳
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - گروه جغرافیا
۳۸۲۱۰۳۱۰
r_mostofi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا