دسترسی سریع
komidvar [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، گروه جغرافیا، اتاق103
31233557
استاد، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
035-38209809
msaraei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232092
استاد، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
31232091
gmozafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ گروه جغرافیا
31233559
استاد، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
31232091
mrezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، اتاق 109
31232091 - 31233560
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
31232091
irousta [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232974
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
31232091
mscharifi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233276
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
31232091
hrghafarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
31232091
lashgari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
035-31233277
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
31232091
mazidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232133
دانشیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
31232091
dmehrshahi [at] yazd.ac.ir
-
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا
mohsen.ebrahimi [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی- ساختمان امامت- اتاق 211
31233984
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
31232091
hassan.oroji [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، طبقه اول، بخش برنامه ریزی محیطی، اتاق 201
31232109
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
trabbani [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل
09102019013
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
rahimi.h [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
rezaee.m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳3773
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
31232091
p_rezaee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232918
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
31232091
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا
a.shahriar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233393
استادیار، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
31232091
r_mostofi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
گروه جغرافیا