دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه جغرافیا | افراد | مسئولان
عضو کمیته پدافند غیرعامل، مدیر گروه آموزشی جغرافیا
mrezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، اتاق 109
31232091
دانشیار,هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310
رئیس بخش برنامه‌ریزی محیطی
irousta [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232974
استادیار,هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
38210310
عضو شورای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشگاه، رئیس بخش آمایش سرزمین
lashgari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233393
استادیار,هیئت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
38210310