دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه جغرافیا | افراد | مسئولان
عضو کمیته پدافند غیرعامل، مدیر گروه آموزشی جغرافیا
mrezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، بخش آمایش سرزمین، اتاق 109
31232091 - 31233560
دانشیار,هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
31232091
رئیس بخش آمایش سرزمین
rezaee.m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
۳۱۲۳۲۰۸۹
استادیار,هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
31232091
رئیس بخش برنامه‌ریزی محیطی
irousta [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232974
استادیار,هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
31232091