دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه جغرافیا | افراد | کارکنان
z.taghizade [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
31233558
كارشناس دفتر گروه جغرافیا
31232091