لینک های ضروری
  اخبار گروه [ بایگانی ]
  مدیر گروه

سید محسن میرحسینی
استادیار
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
 ۳۱۲۳۳۳۹۵
 mmirhosaini [at] yazd.ac.ir
  معرفی گروه حقوق و علوم سیاسی

گروه علوم سیاسی فعالیت خود را با تعداد ۳۴ نفر دانشجو در رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی از مهرماه ۱۳۷۸ آغاز کرده است و از سال ۱۳۸۷ در مقطع کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی پذیرش دانشجو دارد و در حال حاضر با تعداد ۷ نفر عضو هیئت‌علمی با مرتبه‌ی استادیاری و حدود ۴۰۰ نفر دانشجوی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
معرفی گروه حقوق و علوم سیاسی

  دفاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های گروه [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • سیدجلال دهقانی فیروزآبادی
  استاد
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  dehghani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/jdehghani
 • محمد‌علی توانا
  دانشیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  tavana_m [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/tavana
 • محمد عابدی اردکانی
  دانشیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  mabedi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abedi
 • محبوبه امینی
  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  mamini [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/amini
 • علی‌اکبر جعفری ندوشن
  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  JafariNadoushan [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/JafariNadoushan
 • حمید رحمانی منشادی
  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  Rahmani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/Rahmani
 • الهام رسولی ثانی‌آبادی
  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  rasooli [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rasuli
 • امیر روشن
  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  roshan [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/roshan
 • ابراهیم طاهری
  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  etaheri [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/etaheri
 • سعید عطار
  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  s.attar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/attar
 • اکبر غفوری
  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  a.ghafoori [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ghafoori
 • حسن قاسمی مقدم
  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  ghasemi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hghasemi
 • مجتبی ملک افضلی اردکانی
  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  malekafzali [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/malekafzali
 • سید محسن میرحسینی
  استادیار
  گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
  mmirhosaini [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mirhosaini