لینک های ضروری
dehghani [at] yazd.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی، گروه روابط بین‌الملل
۳۱۲۳۳۵۷۵
استاد، هیئت علمی وابسته
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۸۲۱۰۳۱۰
tavana_m [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۱۲۳۳۳۸۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۸۲۱۰۳۱۰
m.rahmati [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ
۳۱۲۳۳۵۷۳
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش تاریخ
۳۸۲۱۰۳۱۰
rasooli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۱۲۳۳۵۷۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۸۲۱۰۳۱۰
mabedi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۱۲۳۳۵۷۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۸۲۱۰۳۱۰
mamini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۳۲
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
atashakori [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
۳۱۲۳۳۵۷۶
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش تاریخ
۳۸۲۱۰۳۱۰
atavakoli [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ
۳۱۲۳۲۹۳۳
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش تاریخ
۳۸۲۱۰۳۱۱
JafariNadoushan [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، اتاق ۱۱۸
۳۱۲۳۳۳۰۲
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
zohre.cheraghi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ
۳۱۲۳۳۵۷۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش تاریخ
۳۸۲۱۰۳۱۰
Rahmani [at] yazd.ac.ir
ساختمان عدل، اتاق ۱۱۸
۳۱۲۳۲۰۲۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
roshan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۱۲۳۳۵۶۸
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۱۲۳۳۵۷۵
shirzad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
etaheri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۸۲۱۰۳۱۰
s.attar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل، اتاق ۲۲۹
31233358
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
38210310
a.ghafoori [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۱۲۳۳۲۹۸
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۸۲۱۰۳۱۰
khosroabadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم انسانی
۳۱۲۳۲۰۶۶
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش تاریخ
۳۸۲۱۰۳۱۰
ghasemi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۱۲۳۳۲۷۹
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۸۲۱۰۳۱۰
h.kabiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
malekafzali [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی، ساختمان عدل
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
mmirhosaini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۱۲۳۳۳۹۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق و علوم سیاسی
۳۸۲۱۰۳۱۰
aham [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
۳۱۲۳۳۵۷۴
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش تاریخ
۳۸۲۱۰۳۱۰
yazdani.rad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
۳۱۲۳۳۵۷۶
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه حقوق و علوم سیاسی - بخش تاریخ
۳۸۲۱۰۳۱۰