لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه زبان و ادبیات فارسی0 | افراد | اعضای هیئت علمی
basiri [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دانشکده زبان و ادبیات فارسی
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
jalali [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232149
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
mmaleksabet [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31233775
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31232124
reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232145
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
mfallah [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232935
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
kahdouei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232150
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
selhambakhsh [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
apahlavan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232934
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
pooryazdanpanah [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان استقلال، اتاق ۲۰۸
31232934
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31232124
mshabanan [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
m.heidari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232934
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
khodadadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
38122152
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
raisi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232934
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
kmohtadiani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232935
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
38212788
g.nasri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی، اتاق ۲۰۶
31232071
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31232071