لینک های ضروری
jalali [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۲۱۴۹
استاد، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
mmaleksabet [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۳۷۷۵
استاد، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۲۱۲۴
reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۲۱۴۵
استاد، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
mfallah [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۲۹۳۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
kahdouei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۲۱۵۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
pooryazdanpanah [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان استقلال، اتاق ۲۰۸
۳۱۲۳۲۱۶۳
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۲۱۲۴
pooyan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۲۱۵۲
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
apahlavan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۲۹۳۴
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
m.heidari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۲۹۳۴
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
khodadadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۸۱۲۲۱۵۲
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
raisi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۲۱۲۴
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
kmohtadiani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۱۲۳۲۹۳۵
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۸۲۱۲۷۸۸
g.nasri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی، اتاق ۲۰۶
۳۱۲۳۲۰۷۱
استادیار، هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
۳۸۲۱۲۷۸۸