لینک های ضروری
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
pooyan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232152
استادیار,هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
38212788