لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه زبان و ادبیات فارسی | افراد | مسئولان
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
pooyan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232143
استادیار,هیئت علمی فعال
گروه زبان و ادبیات فارسی - گروه زبان و ادبیات فارسی
38212788