لینک های ضروری
a.houshmand [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232143
مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی
38212788