لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم انسانی و اجتماعی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | گروه زبان و ادبیات فارسی | افراد | کارکنان
a.houshmand [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه زبان و ادبیات فارسی
31232143
مسئول دفتر گروه زبان و ادبیات فارسی
38212788