دسترسی سریع
afshanialireza [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۳۰۲
3123۳۵۳۰
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
38210643
komidvar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا، اتاق103
31233557
استاد، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
035-38209809
basiri [at] yazd.ac.ir
دانشگاه شهیدباهنر کرمان، دانشکده زبان و ادبیات فارسی
استاد، هیأت علمی وابسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
jalali [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۴
3123۴۱۳۴
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۳۴
dehghani [at] yazd.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبایی، گروه روابط بین‌الملل
31233575
استاد، هیأت علمی وابسته
دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ - بخش حقوق
msaraei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31232092
استاد، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش آمایش سرزمین
31232091
dr.saeida [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233203
استاد، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
afazilatfar [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۱۶
3123۴۱۴۹
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
3123۴۱۴۹
gmozafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی،‌ گروه جغرافیا
31233559
استاد، هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
31232091
mmaleksabet [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۷
3123۴۱۳۱
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۳۱
mirfakhr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233213
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت صنعتی
38210317
reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۴
0353821۴۱۳۴
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
0353821۴۱۳۴
kahdouei [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۵
3123۴۱۳۳
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۳۳
kyavari [at] yazd.ac.ir
ساختمان استقلال، طبقه دوم
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی
habuey [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده الهیات
31232086
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده الهیات - بخش فقه و حقوق اسلامی
38211753
s.asadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی
31233294
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
۳۱۲۳۳۲۸۵
afkhami [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان‌ و ادبیات، اتاق ۲۰۱
۳۱۲۳۴۱۴۴
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات عربی
۳۱۲۳۴۱۴۴
hafrasiabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، اتاق ۲34
31232932
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش جامعه‌شناسی
38210643
دانشیار، هیأت علمی فقید
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
h.samani [at] yazd.ac.ir
یزد، دانشگاه یزد، ساختمان استقلال، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233200
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش علوم اقتصادی
38211753
sanooshe [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌های خارجی
31232115
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات انگلیسی
38212788
abakhshayesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232053
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش روانشناسی و مشاوره
۳۱۲۳۳۲۸۵
gbordbar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233214
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
k.barzegar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232120
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی
۳۱۲۳۳۲۸۵
barzegari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
31233207
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش حسابداری و مالی
38211753
1 2 3 4 5 6 7 8
صفحه 1از 8