دسترسی سریع
رئیس کمیسیون تخصصی (۱) علوم انسانی دور هشتم هیئت ممیزه، رئیس پردیس علوم انسانی و اجتماعی
reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۴
0353821۴۱۳۴
استاد,هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
0353821۴۱۳۴
معاون پشتیبانی پردیس علوم انسانی و اجتماعی، مشاور پردیس آزادی
rajabipoor [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
03531232150
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - بخش مدیریت بازرگانی
03531232017
معاون آموزشی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
hrghafarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا
31233773
استادیار,هیأت علمی فعال
گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
31232091