دسترسی سریع
a.jafari [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم
31234459
مسئول اموال پرديس علوم و پردیس علوم انسانی و اجتماعی
۳۸۲۱۱۲۷۹
a.hakimian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
31232016
کارشناس دفتر پرديس علوم انساني و اجتماعي
38210310
m.dehaji [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31233602
رئیس اداره آموزش پردیس علوم انسانی و اجتماعی و کارشناس رشته‌های حقوق و تربیت بدنی
mh.dehghan [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31232545
كارشناس رشته‌های دانشکده علوم اجتماعی، مدیریت بازرگانی، زبان و ادبیات فارسی
a.rahimi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
31233658
کارشناس معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
38210310
k.zaeim [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
31232106
كارپرداز پرديس علوم انسانی و دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری
h.aghelinezhad [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31233371
کارشناس رشته‌های علوم تربیتی، روانشناسی و اقتصاد
a.fallahm [at] staff.yazd.ac.ir
پردیس علوم انسانی و اجتماعی
31232073
رئیس اداره پشتیبانی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
f.mortezaratki [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31232933
كارشناس امور آموزشی پرديس علوم انسانی و اجتماعی
ma.mahdavi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده علوم انسانی
31232073
رییس امور اداری
38210310
mh.nosratabadi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی
امین اموال پردیس علوم انسانی و اجتماعی
f.kahdouei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پیشین علوم اجتماعی
31233۲۴۱
کارشناس رشته‌های ادبیات انگلیسی، جغرافیا، حسابداری، مدیریت جهانگردی، گردشگری، مدیریت مالی