لینک های ضروری
  اخبار دانشکده [ بایگانی ]
  رئیس دانشکده

عباسعلی جعفری
استاد
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
 ۳۱۲۳2675
 jafari [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
  بخش‌های آموزشی
حسین محمدی‌منش
رئیس بخش
استادیار دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
(۰۳۵) ۳۱۲۳۲۶۴۶
mohammadimanesh [at] yazd.ac.ir
Yazd.ac.ir/people/mohammadimanesh
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
  دفاعیه‌های دانشکده [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های دانشکده [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • محمد‌علی امر‌اللهی
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
  mamrollahi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/amrollahi
 • علی بنویدی
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
  abenvidi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/benvidi
 • فاطمه تمدن
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
  ftamaddon [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/tamaddon
 • عباسعلی جعفری
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
  jafari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/jafari
 • علیمحمد حاجی شعبانی یزدی
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
  hshabani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shabani
 • ربابه حاجیان
  استادیار
  دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
  rhajian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hajian
 • شایسته دادفر‌نیا
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
  sdadfarnia [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/dadfarnia
 • احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی
  استادیار
  دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
  aadehghani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/adehghani
 • حمید‌رضا زارع
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
  hrzare [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hrzare
 • محمد عبد‌اللهی علی‌بیک
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
  abdollahi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abdollahi
 • محمد‌علی کریمی زارچی
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
  makarimi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/karimi
 • محمد کمالوند
  دانشیار
  دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
  kamalvand [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/kamalvand
 • علیرضا گرجی
  استادیار
  دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
  agorji [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/gorji
 • حسین محمدی‌منش
  استادیار
  دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
  mohammadimanesh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mohammadimanesh
 • محمد مظلوم
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
  mazloum [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mazloum
 • بی‌بی فاطمه میرجلیلی
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
  fmirjalili [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fmirjalili
 • منصور نمازیان
  دانشیار
  دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
  namazian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/namazian
 • محمد‌رضا نوربالا
  دانشیار
  دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
  noorbala [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/noorbala
 • رسول وفازاده
  استاد
  دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
  rvafazadeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/vafazadeh