لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده شیمی
  اخبار دانشکده [ بایگانی ]
خبر-انتخاب استاد دانشگاه یزد به عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور در سال 9۸
31 ارديبهشت
دکتر حمیدرضا زارع عضو هیات علمی دانشگاه یزد در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 9۸ قرار گرفت. 
  رئیس دانشکده

عباسعلی جعفری
استاد
دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی آلی
 31232644
 jafari [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • شیمی کاربردی
 • شیمی محض
 • شیمی آلی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی فیزیک
 • شیمی معدنی
 • شیمی آلی
 • شیمی تجزیه
 • شیمی فیزیک
  بخش‌های آموزشی
حسین محمدی‌منش
رئیس بخش
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی فیزیک
31232646
mohammadimanesh [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/mohammadimanesh
دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی فیزیک
فاطمه تمدن
رئیس بخش
استاد دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی آلی
31232666
ftamaddon [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/tamaddon
دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی آلی
علیمحمد حاجی شعبانی یزدی
رئیس بخش
استاد دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی تجزیه
31232671
hshabani [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/shabani
دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی تجزیه
احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی
رئیس بخش
استادیار دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی معدنی
31232664
aadehghani [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/adehghani
دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی معدنی
  دفاعیه‌های دانشکده [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های دانشکده [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • محمد‌علی امر‌اللهی
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی آلی
  mamrollahi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/amrollahi
 • علی بنویدی
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی تجزیه
  abenvidi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/benvidi
 • فاطمه تمدن
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی آلی
  ftamaddon [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/tamaddon
 • عباسعلی جعفری
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی آلی
  jafari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/jafari
 • علیمحمد حاجی شعبانی یزدی
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی تجزیه
  hshabani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shabani
 • ربابه حاجیان
  استادیار
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی معدنی
  rhajian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hajian
 • شایسته دادفر‌نیا
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی تجزیه
  sdadfarnia [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/dadfarnia
 • احمد‌علی دهقانی فیروزآبادی
  استادیار
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی معدنی
  aadehghani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/adehghani
 • حمید‌رضا زارع
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی تجزیه
  hrzare [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hrzare
 • محمد عبد‌اللهی علی‌بیک
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی آلی
  abdollahi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abdollahi
 • علیرضا گرجی
  استادیار
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی معدنی
  agorji [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/gorji
 • حسین محمدی‌منش
  دانشیار
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی فیزیک
  mohammadimanesh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mohammadimanesh
 • محمد مظلوم
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی تجزیه
  mazloum [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mazloum
 • بی‌بی فاطمه میرجلیلی
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی آلی
  fmirjalili [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fmirjalili
 • منصور نمازیان
  دانشیار
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی فیزیک
  namazian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/namazian
 • محمد‌رضا نوربالا
  دانشیار
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی فیزیک
  noorbala [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/noorbala
 • رسول وفازاده
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی معدنی
  rvafazadeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/vafazadeh
 • محمد‌علی کریمی زارچی
  استاد
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی آلی
  makarimi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/karimi
 • محمد کمالوند
  دانشیار
  دانشکده مهندسی شیمی - بخش شیمی فیزیک
  kamalvand [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/kamalvand