دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده شیمی | خانه | آزمایشگاه‌ها
lab آزمایشگاه FTIR
زهرا ذقاقی
۳۱۲۳۲۷۴۶ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی

lab آزمایشگاه شیمی آلی
زهرا ذقاقی
۳۱۲۳۲۷۴۲ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی

lab آزمایشگاه شیمی تجزیه
محمد‌علی سلمان‌زاده
۳۱۲۳۲۷۴۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی

lab آزمایشگاه شیمی عمومی
فاطمه ابراهیمی
۳۱۲۳۲۷۳۹ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی

lab آزمایشگاه شیمی فیزیک
حبیب جانی‌پور
۳۱۲۳۲۷۴۴ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی

lab آزمایشگاه شیمی معدنی
لیلی شرافت
۳۱۲۳۲۷۴۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی

lab کارگاه شیشه‌گری
حبیب جانی‌پور
۳۱۲۳۲۷۴۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۱۰۶۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس علوم
دانشکده شیمی