دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس علوم | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده شیمی | افراد | اعضای هیأت علمی
mamrollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232676
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
abenvidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232645
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
38210644
ftamaddon [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232666
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
jafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232644
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
hshabani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۰
31232671
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
38210644
sdadfarnia [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232667
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
38210644
hrzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232669
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
38210644
abdollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232659
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
mazloum [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232662
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
38210644
fmirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232672
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
namazian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232670
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
38210644
rvafazadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۴۲
31232661
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
38210644
makarimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232663
استاد، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
38210644
mohammadimanesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232646
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
31232646
noorbala [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232828 و 31232665
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
38210644
kamalvand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
38212641
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
38210644
rhajian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232647
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
38210644
aadehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
31232664
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
38210644
agorji [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۳۷
31232668
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
38210644