لینک های ضروری
mamrollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۷۶
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
abenvidi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۴۵
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
۳۸۲۱۰۶۴۴
ftamaddon [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۶
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
jafari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳2675
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
hshabani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۲۰
۳۱۲۳۲۶۷۱
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
۳۸۲۱۰۶۴۴
sdadfarnia [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۷
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
۳۸۲۱۰۶۴۴
hrzare [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۹
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
۳۸۲۱۰۶۴۴
abdollahi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۵۹
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
makarimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۳
استاد، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
mazloum [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۲
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی تجزیه
۳۸۲۱۰۶۴۴
fmirjalili [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۷۲
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی آلی
۳۸۲۱۰۶۴۴
rvafazadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۴۲
۳۱۲۳۲۶۶۱
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
۳۸۲۱۰۶۴۴
kamalvand [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۸۲۱۲۶۴۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
۳۸۲۱۰۶۴۴
namazian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۷۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
۳۸۲۱۰۶۴۴
noorbala [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲8۲8 و ۳۱۲۳۲۶۶۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
۳۸۲۱۰۶۴۴
rhajian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۴۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
۳۸۲۱۰۶۴۴
aadehghani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۶۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
۳۸۲۱۰۶۴۴
agorji [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی، اتاق ۲۳۷
۳۱۲۳۲۶۶۸
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی معدنی
۳۸۲۱۰۶۴۴
mohammadimanesh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده شیمی
۳۱۲۳۲۶۴۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده شیمی - بخش شیمی فیزیک
۳۱۲۳۲۶۴۶